08/27/2003 23:47:32

Honolulu, Hawaii 1984 Enroute To Guam

Final Approach Final Approach Final Approach
Final Approach Final Approach Final Approach
Final Approach Final Approach Terminal
Terminal Control Tower Lunch Menu
Lunch Menu Taxi Taxi